Cafuso Washington, terracota, tamanho 1:1, Fortaleza, 2006
 
 
 
 
 
 
 

 

 

junho | 2006

 


Cafuso Washington, terracota, tamanho 1:1, Fortaleza, 2006